סעדים -זמניים בהליכי גירושין

סמכות בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני בנוגע לסעדים זמניים:

1.עיקולים – במקרים רבים נוקט אחד מבני הזוג עם תחילת הסכסוך פעולות שמטרתן הברחת רכוש משותף.
הדבר יכול לבוא לידי ביטוי במכירת רכוש משותף, מכירת רכבים, חלוקת מתנות לקרובים, מתן או לקיחת הלוואות פיקטיביות, פדיון תוכניות חסכון וביטוחי מנהלים, ואף מכירת הדירה בלא ידיעת בן הזוג.

בכל מקרה בו קיים חשש כאמור מומלץ לבקש מבית המשפט או מבית הדין שיוטלו עיקולים על הרכוש המשותף לרבות בקשה לרישום הערות אזהרה על נכסי המקרקעין.
יש לבקש עיקולים אלו מבלי לידע את בן הזוג ורק לאחר שהעיקולים ניתנו ונרשמו בכל הגופים ניתן להביאם לידיעת בן הזוג.

2. עיכוב יציאה מן הארץ – רצוי לבקש סעד זה, בכל מקרה בו קיים חשש כי בן הזוג עלול להימלט מהארץ עם קבלת התביעה, או בשלב מאוחר יותר.

במקרים בהם קיים חשש שאחד מבני הזוג עלול לחטוף את הילדים לחו"ל מומלץ לבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ גם כנגד הילדים. הימצאות בני הזוג בארץ יש בה בכדי להבטיח קיומה של ההתדיינות עד תום וביצוע פסק הדין.

3. צווי הגנה – צווים זמניים שמטרתם הרחקת בן הזוג האלים.

4. צווי מניעה – צווים האוסרים על בן הזוג לבצע כל שינוי ברכוש הצדדים, בין בדרך של מכירה, העברה לצד שלישי וכיו"ב.