טיפים -והבנת עסקת מקרקעין

חוזה נערך ע”י עורך הדין בהתאם לתנאים וההסכמות שהגיע הצדדים לאחר משא ומתן אין עורך הדין מתערב במשא ומתן ואין זה תפקידו אלא אם נתבקש לכך מהצדדים.

מחפש עורך דין מקרקעין בבאר שבע?

חתימה על החוזה מהווה ראיה כי החותם קרא אותו ואל לו לבוא בטענות כי היו סיכומים בע”פ קודמים שונים.
בזמן הביניים עד לקבלת החזקה בדירה הרוכש נותן כספים ע”ח התמורה על מנת שאותו רוכש ישן בשקט עליו הבטיח עצמו אם זה באמצעות רישום הערת אזהרה ואם זה במשכון.

האחריות לביצוע החוזה היא על הצדדים בלבד עורך הדין המייצג צד לחוזה אינו נוטל אחריות זו אלא בא לעזרת הלקוח היות והוא בקיא ברזי הדין ויודע את הפעולות הנדרשות להשלמת העסקה.

על הצדדים חל חובת תשלום מיסים למדינה בביצוע עסקת מקרקעין כמתחייב ע”פ חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ”ג-1963.

על המוכר יש חובת תשלום מס שבח (ומס מכירה במקרים ספציפיים) מס יחסי הנוצר מהרווח ממכירת הדירה. על הרוכש יש חובת תשלום מס רכישה מס יחסי הנובע משווי ערך הדירה הנרכשת. המחוקק אפשר בנסיבות מסוימות ספציפיות פטור מתשלום מס זה עם זאת ואע”פ כן חובת התשלום והדיווח הינה על הצדדים לעסקה ולא על בא כוחם.

עורך הדין אינו יועץ מס/רואה חשבון אלא אם יש לו רישיון כזה ולא נושא בכל אחריות לשומה שקובעת המדינה בהתאם לשיקול דעתה.